Geografické a historické zaujímavosti lokality Majcichov

Poloha obce

Majcichov leží na sútoku Dudváhu a Trnávky, na úrodnej Podunajskej nížine a na rozhraní jej dvoch podoblastí: Podunajskej pahorkatiny a Podunajskej roviny. Väčšia časť katastrálneho územia obce sa nachádza na Trnavskej tabuli, ktorá je z geomorfologického hľadiska súčasťou Trnavskej pahorkatiny patriacej do Podunajskej pahorkatiny. Administratívne obec Majcichov v súčasnosti patrí do okresu Trnava. Južná hranica jej katastrálneho územia je zároveň administratívnou hranicou medzi okresmi Trnava a Galanta. Kataster obce na juhu hraničí s katastrálnymi územiami obcí Hoste a Abrahám, na západe s Pavlicami a Voderadmi, na severe so Zelenčom a na východe a juhovýchode s Opojom, Vlčkovcami a Sereďou.
Stredná časť obce Majcichov leží v nadmorskej výške 140 m. n. m., avšak povrch jej katastrálneho územia je členitejší. Výškové rozdiely v chotári obce dosahujú až 24 m. Nadmorská výška sa pohybuje od 125 m n. m. v juhovýchodnej časti chotára (Dlhé lúky) až po 149 m n. m. v severozápadnej časti chotára pri majeri Deviatky.

Krátko z histórie

Prvá písomná zmienka o obci Majcichov pochádza z 13. stor., dokladá ju listina z roku 1266 a je vlastne zápisom nitrianskej kapituly o predaji časti majetku Majcichova.
V literatúre sa častejšie uvádza osídlenie oblasti Majcichova z obdobia mladšej doby kamennej, ktorá sa datuje od roku 5000 do roku 3000 pred n. l. V tejto súvislosti sa na území dnešného Majcichova spomína sídlisko ľudu s kultúrou volútovej keramiky.

Najpočetnejšie stopy po predkoch však Majcichovčania nachádzajú z čias doby bronzovej, ktorá vystriedala dobu kamennú a ktorá trvala od roku 1900 do roku 700 pred n. l.

Obec sa v 13. storočí zapisovala ako Moyteh, Moythe, príp. Moychech, Moythech v 14. storočí ako Maycich, v 15. storočí ako Maythen. Doklady z 13. storočia potvrdzujú, že základom pomenovania bolo osobné meno Mojtěch, zložené z dvoch častí: "moj" a "těch". Prípona ´´těch´´ pravdepodobne pochádza od slovesa tešiť. Spomínané osobné meno je podobné dodnes používanému a rozšírenému menu Vojtech. Dnešná podoba názvu obce Majcichov vznikla s najväčšou pravdepodobnosťou z tvaru Mojtěchov.

Počas posledných dvoch storočí sa podľa M. Majtána Majcichov zapisoval nasledovne:
 

  • 1773 Majtény, Mayczikow
  • 1786 Majthény, Maczikow
  • 1808 Majtény, Majthény, Majcykow
  • 1863-1913 Majtény
  • 1920 Majcichov, Majtechov
  • 1927 Majcichov

Obec je tiež známa národovcom a farárom Jánom Palárikom, ktorý tu od roku 1862 až do svojej smrti tvoril a pôsobil na fare. Na príhovor grófky Esterházyovej-Bezobrazovovej nastúpil na uvoľnenú faru. Napísal tu niekoľko slovenských kníh a učebníc pre slovenské školy. Pri príležitosti stého výročia jeho smrti sa konali veľké oslavy a bola zriadená pamätná izba Jána Palárika.

Majcichov dnes

Obec Majcichov patrí do trnavského regiónu a leží na jednej z hlavných urbanizačných osí Slovenska. Po príchode zahraničného investora, obchodnej spoločnosti Swedwood Slovakia s r. o., ako aj pôsobením miestnych podnikateľov sa život v obci zaktivizoval a nezamestnanosť klesla na 2,3% miestneho obyvateľstva. Obec má vybudovanú infraštruktúru, vrátane inžinierskych sietí, elektriny, vody, plynu, kanalizácie.


Prispôsobíme sa Vašim možnostiamPrispôsobíme sa Vašim možnostiam

Vedeli ste?

Obec Majcichov je vzdialená 10 kilometrov od Trnavy? A že vďaka blízkemu ďiaľničnému exitu trvá cesta z Majcichova do Bratislavy pohodlných 25 minút?

Kontaktujte nás

email:   info@omcinvest.com
telefón: 0917 44 66 88

q